Regulamin

REGULAMIN ROZGRYWEK „LIGOWIEC”

I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - Organizatorem rozgrywek piłkarskich jest firma A.G. Sp. z o.o. ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa (dalej: „Ligowiec”)
2 - Regulamin został stworzony przez „Ligowiec” i jakiekolwiek zmiany w nim muszą być przez „Ligowiec” zaakceptowane.
3 - „Ligowiec” nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych m.in. z urazami, kontuzjami itp. oraz ich następstwami wynikłymi z gry w rozgrywkach Ligowca, a każdy uczestnik rozgrywek gra na własną odpowiedzialność, akceptując jednocześnie niniejszy regulamin.
4 – „Ligowiec” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rozgrywek oraz za rzeczy pozostawione na terenie rozgrywek.
5 - Za wszelkie szkody wyrządzone przez drużyny w tym zawodnicy, trenerzy i kibice odpowiadają solidarnie zawodnicy zgłoszeni do gry w danej drużynie.
6 - System oraz termin rozgrywek na dany sezon ustala Ligowiec, który uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn. Informacje o systemie rozgrywek przed rozpoczęciem każdego z sezonów będąprzekazane kapitanom zgłoszonych drużyn oraz ogłoszone zostaną na stronie internetowej 
www.ligowiec.pl
7 - Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez Ligowca. Terminarz dostępny jest na stronie internetowej www.ligowiec.pl w zakładce dotyczącej ligi, do której dana drużyna została zgłoszona
8 - Drużyny, biorące udział w rozgrywkach „Ligowiec” zobowiązane są do uiszczenia ustalonej opłaty wpisowego w kwocie i terminie podanej w ofercie znajdującej się na stronie 
www.ligowiec.pl
9 - W momencie braku części bądź całej wpłaty wpisowego drużyna będzie usunięta przez „Ligowiec” z rozgrywek kosztem innej, która ureguluje cała wpłatę.
10 - „Ligowiec” ma prawo odmówić gry danej drużyny w swoich rozgrywkach bez podania przyczyny.
11 - Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi się bezwzględnie podporządkować postanowieniom „Ligowiec”.

12 -W rozgrywkach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. W przypadku gry niepełnoletniego zawodnika należy przedłożyć Organizatorowi stosowną zgodę od przedstawicieli ustawowych małoletniego.
13 - Podczas rozgrywek obowiązują przepisy PZPN, z wyłączeniem przepisu o spalonym, zmodyfikowanymi karami dla zawodników, wprowadzeniem piłki do gry przez bramkarza i z autu, ilością przebywających na boisku zawodników oraz zakazem wślizgów.

II - ZASADY PUNKTACJI

1 - W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.
2 - W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
przy dwóch zespołach:
a) bezpośredni mecz lub mecze (w przypadku dwufazowego systemu rozgrywek) zainteresowanych drużyn;
b) lepszy stosunek bramek we wszystkich spotkaniach całego cyklu rozgrywek;
c) przy dalszej równości większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek;
przy więcej niż dwóch zespołach:
przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się zasadami podanymi w punktach „a”, „b” i „c”.
3 - Mistrzem zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
4 - W każdej lidze gramy systemem każdy z każdym, tj. każdy zespół rozegra minimum 9 spotkań.
5 – Awans wywalczą po dwie najlepsze drużyny, natomiast spadną po dwie najsłabsze drużyny z danej ligi.
6 – W sytuacji, gdyby nastąpiła reorganizacja rozgrywek o przydziale do nowych liga zadecyduje zajęte miejsce w danej lidze /im wyższe miejsce tym większa możliwość gry w wyższej lidze/.
7 - W razie wycofania się drużyny w czasie przerwy między rozgrywkami, powodującymi wakat w klasie wyższej, jej miejsce zajmuje najlepsza drużyna z klasy niższej, która nie uzyskała bezpośrednio awansu. Przy takiej sytuacji nie stosuje się meczu barażowego. Jeżeli drużyna odmówi gry w wyższej lidze, prawo to przechodzi na drużynę, która zajęła miejsce niżej. Gdyby się zdarzyło, iż żadna drużyna niższej ligi nie wyrazi zgody na awans, następni w kolejności będą spadkowicze z wyższej ligi w kolejności zajmowanych miejsc. Ostatecznością jest rekrutacja na to miejsce spośród nowych drużyn spoza ligi.

8 – W przypadku wycofania się którejś z drużyn z rozgrywek, Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze.

III - TRANSFERY I SPRAWY KADROWE

1 - Kadra zespołu liczy maksymalnie 21 miejsc na cały sezon i nie wolno wykreślać zawodników – nawet tych, którzy nigdy nie zagrali w drużynie. Jedynym przypadkiem wykreślenia są losowe wydarzenia (tj. śmierć, choroba wymagająca min. trzymiesięcznego leczenia itp.).
2 - Zawodnicy mogą zmieniać przynależność klubową, ale pod pewnymi warunkami.
3 - Zgłoszenie nowego zawodnika odbywa się przez zgłoszenie tego faktu organizatorom przed rozpoczęciem meczu, wpisując ten fakt na protokole meczowym przed danym meczem, podając pełne dane zawodnika
4 - Zgłoszony zawodnik spoza ligi (tj. taki, który w danym sezonie nie był zapisany w innej drużynie danych rozgrywek Ligowiec) może od razu zagrać w meczu, jednakże zapisanie musi się odbyć przed rozpoczęciem meczu przez sędziego, dane wpisane muszą być kompletne oraz zawierać . W innym przypadku grozi drużynie walkower, za wystawienie nieuprawnionego zawodnika.
5 - Wpisywany zawodnik może uczestniczyć jednocześnie w innych rozgrywkach organizowanych przez „Ligowiec” , ale nie w tej samej lidze (poziomie)
6 - Zawodnik transferowany z innego klubu tej samej ligi musi odczekać jeden mecz, a zapisanie musi się także odbyć przed rozpoczęciem meczu przez sędziego w którym dany zawodnik jeszcze nie gra, a wpisane dane muszą być kompletne.
7 - Zawodnik musi być zapisany przed meczem swojej nowej drużyny.
8 - Transfery można przeprowadzać z wyłączeniem dwóch ostatnich kolejek i ewentualnych baraży oraz meczów zaległych rozgrywanych po drugiej kolejce od końca ligi.
9 - Zabronione jest granie w tych samych rozgrywkach jednocześnie.
10 – Nie wolno zgłaszać nowych zawodników telefonicznie. Dopuszczalne jest zgłoszenie drogą mailową po uzyskanej zgodzie Ligowca.
11 – W razie stwierdzenia faktu, że w tej samej kolejce dany zawodnik grał w meczu tej samej ligi klub w którym wystąpił nieuprawniony zawodnik zostanie ukarany walkowerem, a dany zawodnik może zostać ukarany odsunięciem od kilku meczów.

IV – KARY

1 - Zawodników obowiązują następujące kary:
a – żółta kartka: upomnienie, bez kary czasowej,
b - czerwona kartka tj. bezpośrednia albo po otrzymaniu w jednym meczu dwóch żółtych kartek:
opuszczenie przez ukaranego boiska do końca meczu. Na jego miejsce może po pięciu minutach wejść inny zawodnik rezerwowy.
2 - Drużyna może zostać ukarana walkowerem, gdy:
a - w momencie rozpoczęcia meczu na boisku znajduje się o dwóch mniej zawodników niż przewidują dane rozgrywki [nie ma tu znaczenia, czy drużyna przeciwna się godzi na grę],
b – w trakcie meczu, w wyniku kar znajduje się o trzech mniej zawodników niż przewidują dane rozgrywki,
c - w danym zespole wystąpił zawodnik nie zgłoszony do tej drużyny,
d - jeżeli drużyna nie uregulowała płatności w terminie.
3 - Kary Specjalne (stosowane wg poniższego taryfikatora):
a – pchnięcie a także uderzenie: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska), bez względu na siłę, zamiar i efekt uderzenia = min. 5 meczów.
b – wulgarne zachowanie tj. zastraszanie słowne, obraźliwe zwroty, przekleństwa pod adresem: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska) = min. 3 mecze
c – ponowne w/w przewinienia (recydywa) = kara dyskwalifikacji na min. 6 miesięcy.
d – drużyna, która dopuści się większej liczby w/w wykroczeń będzie miała postawione ultimatum, iż kolejny taki incydent kończy się natychmiastowym wydaleniem drużyny z rozgrywek ligowych, bez możliwości zwrotu pieniędzy za wpisowe.
e – przewinienia zawarte w punktach 1 oraz 2 nie muszą być zauważone i odpisane w protokole przez sędziego; wystarczającym dowodem są anonimowe zeznania min. dwóch świadków wydarzenia (spoza zainteresowanych drużyn), nagranie na taśmie video lub min. zeznania jednego obserwatora z ramienia „Ligowca”.
f – „Ligowiec” na podstawie wymienionych w punkcie „e” dowodów ma prawo nałożyć karę na zawodnika, jednak nie niższych niż w punkcie „a” oraz „b”.
g - jeżeli kibic (zapisany jako zawodnik w danej drużynie) dopuści się przewinień zawartych w punktach „a” oraz „b” jest karany identycznie jakby był wówczas na boisku, gdyż każdy zawodnik będąc na innych meczach na lidze po lub przed swoim meczu czyni to na własną odpowiedzialność.
4 - Kary indywidualne są stosowane wówczas gdy:
a - zawodnik danej drużyny otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę (min. 1 spotkanie zawieszenia lub decyzja Ligowca),
b – zawodnik otrzymał trzecią żółtą kartkę w rundzie – dyskwalifikacja na najbliższy mecz,
c – zawodnik otrzymał piątą żółtą kartkę w rundzie – dyskwalifikacja na najbliższy mecz,
d – zawodnik otrzymał siódmą żółtą kartkę w rundzie – dyskwalifikacja na najbliższy mecz,
e - wystąpił zawodnik, który miał odczekać karę meczową (1 mecz + ew. zejście z boiska bez możliwości zmiany),
f - kara musi być wykonana w najbliższym meczu po jej ogłoszeniu, niezależnie czy jest to mecz z kolejki przełożonej,
5 – Kary Specjalne w turniejach dodatkowych (np. Puchar Ligi lub inne turnieje organizowane przez „Ligowiec”) przechodzą na rozgrywki ligowe.
6 - W przypadku sytuacji niewymienionej w tym rozdziale, o karze decyduje Ligowiec.

V – PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN / KWESTIE FORMALNE

1 - Każda drużyna może posiadać do dwudziestu jeden zawodników w kadrze w całym sezonie, bez możliwości skreślenia z listy.
2 - W lidze dozwolona jest tylko gra w korkach lanych (gumowych), trampkach, korkotrampkach oraz obuwiu do piłki halowej. Zakaz gry we wkrętach !!! Jeżeli nastąpi sytuacja gry w innym obuwiu, to sędzia ma prawo kazać zawodnikowi opuścić boisko i musi nakazać zmianę obuwia.
3 - Drużyny są zobowiązane do posiadania identycznych koszulek piłkarskich posiadające widoczne numery na koszulkach, natomiast bramkarz musi posiadać sprzęt bramkarski odróżniający go od reszty zespołu.
4 - Numery na koszulkach muszą być stałe w trakcie meczu (zakaz zamieniania się koszulkami podczas trwania meczu)
5 – Przed rozpoczęciem meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek podejść do obserwatora z ramienia „Ligowca” i uzupełnić lub wypisać dane w protokole meczowym
6 - Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek podejść do obserwatora z ramienia „Ligowca”, sprawdzić strzelców bramek i asystentów oraz podpisać protokół meczu.
7 - Drużyna ma obowiązek stawić się na pół godziny przed rozpoczęciem meczu. Nie obowiązuje okres oczekiwania 15 minut, a mecz musi się rozpocząć dokładnie o wyznaczonej godzinie (gdyż w innym przypadku będzie walkower). W sytuacji, gdy opóźnienie wynosi mniej niż 10 minut od godziny rozpoczęcia meczu, a przeciwnik wyrazi zgodę, jest możliwość gry w skróconym wymiarze czas, tak aby kolejny mecz mógł się rozpocząć o czasie.
8 - Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry. Zatwierdzenie zawodnika leży w gestii drużyny, a nie „Ligowiec”, który nie bierze odpowiedzialności za nie zgłoszenie o czasie danego zawodnika.
9 - Na boisku do sędziów ma prawo zwracać się słownie tylko i wyłącznie kapitan. W żadnym wypadku nie wolno, w stosunku do sędziego, przedstawicielowi drużyny oraz reszcie zawodników (także poza boiskiem) obrażać, zastraszać, symulować, uderzyć bądź tym podobne. Pod określeniem „obrażać” uważa się każde użycie słów powszechnie uważanych za wulgarne w stosunku do arbitra. Takie zachowanie w stosunku do każdego zawodnika będzie karane czerwoną kartką, nie wykluczającą późniejszej dyskwalifikacji. Reszta zawodników, prócz kapitana, nie ma prawa nic mówić do sędziego, a inne zachowanie będzie karane (kara minutowa/czerwona kartka). To samo tyczy się zawodników rezerwowych.
10 - Zawodników grających w rozgrywkach, bądź osób bezpośrednio związanych z danym klubem (trener, opiekun, sponsor, kibic itp.) obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów w obrębie boiska, wraz z zapleczem oraz szatni. W razie złamania zakazu „Ligowiec” automatycznie nalicza karę umowną w wysokości 100,00 pln – bez zwracania uwagi. Kara musi być opłacona do kolejnego meczu, w innym przypadku – drużyna nie będzie dopuszczona do meczu.
11 - Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu (tj. przy strefie zmian w okolicy linią środkowej za linią boczną)
12 - Zakazuje się oddawania potrzeb fizjologicznych na terenie boiska i terenów przyległych. Prosimy o załatwianie potrzeb w toaletach, jakie znajdują się w budynku z szatniami.
13 - Obowiązuje zakaz przeklinania na boisku.
14 - Przekładanie meczów jest możliwe jedynie w sytuacji spełnienia następujących warunków:
a. prośba zostanie zgłoszona minimum 7 dni, tj. 168 h przed zaplanowaną w terminarzu datą meczu,
b. uzyskanie zgody drużyny przeciwnej,
c. uzyskanie zgody „Ligowca” w uzależnieniu od dostępności wolnych terminów. W przypadku przekroczenia terminu z pkt 14a. przełożenie jest możliwe tylko i wyłącznie po opłaceniu kosztów obsługi sędziowskiej oraz boiska:
- tj. 300,00 PLN netto przy zachowaniu warunków z pkt 14b. i 14c. oraz gdy przełożenie zostaje potwierdzone Ligowcowi w tym tygodniu, w którym pierwotnie zaplanowane zostało dane spotkanie w terminarzu.
15 - Drużyna ma prawo dysponować swoim miejscem w lidze, tj. ma prawo go odstąpić, dokonać fuzji lub wykonać inne czynności zgodne z przepisami PZPN.
16 - Drużyna ma prawo zmieniać nazwę drużyny tylko w czasie przerwy między rozgrywkami (do oficjalnego spotkania przed ligą). Jedyną formą zmiany nazwy jest podpisanie umowy o sponsoring i wówczas ta nazwa może być zmieniona w dowolnym momencie trwania ligi.
17 - Dorobek drużyny wycofanej z ligi zostanie anulowany w momencie rozegrania 50 % meczów w danym sezonie. Jeżeli drużyna rozegra więcej niż 50 % meczów ich dorobek pozostaje, a w meczach, które pozostaną do rozegrania przyznane zostaną automatycznie walkowery na korzyść przeciwników.
18 - W kadrze zespołu może być zapisanych max. dwóch zawodników grających w danym sezonie w rozgrywkach PZPN w danym sezonie w II, I lidze oraz Ekstraklasie (np.: zawodnik będący w szerokiej kadrze drużyny, lub zawodnik drugiej drużyny, nie jest traktowany jako piłkarz przykładowo II ligi, do momentu jego występu na boisku odnotowanego w protokole meczowym bądź w prasie). Zawodnicy z niższych lig mogą grać bez ograniczeń. Przepis ten nie dotyczy zawodników, którzy nie skończyli osiemnastu lat lub ukończyli trzydzieści pięć lat.
19 - Wszelka działalność na boisku lub poza nim, sprzeczna z sportową etyką i rzucającą cień na dobre imię sportu piłkarskiego, stwierdzone w czasie rozgrywek przypadki braku sportowej postawy, ambicji i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku oraz niczym nieuzasadniony spadek formy zawodników - spowoduje w oparciu opinię obserwatorów z ramienia „Ligowca” lub innego obserwatora delegowanego przez „Ligowiec” następujących sankcji:
a - pozbawienie klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim,
b - nakazanie powtórzenia rozegrania meczu mistrzowskiego,
c - wprowadzenie minusowych punktów w ilości od jednego do trzech w bieżącym lub od nowego cyklu rozgrywkowego.

20 – Zabrania się używania wuglaryzmów i obraźliwych słów w obrębie obiektów Ligowca. Organizator ma prawo wydalić z obiektu osoby łamiące powyższy zakaz.

21 - Zgodnie z regulaminem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego znajdującym się przed wejściem do hali – rekomenduje się używanie TURFÓW do gry w tym obiekcie!

22 – Zawodnicy grający w okularach robią to na własną odpowiedzialność. Obowiązkowe jest granie bez zegarków na ręce.

VI - OBOWIĄZKI SĘDZIÓW

1 - Mecz prowadzi jeden sędzia, poruszający się po linii bocznej lub w sposób umożliwiający prowadzenie zawodów
2 - Mur podczas rzutu wolnego musi znajdować się o ok. 5 kroków (tj. ok. 4,5 m.).

3 –Odległość zawodnika/zawodników od piłki podczas wznowienia gry z autu musi wynosić minimum 3 metry.
4 - Przekazywać numery strzelców i asystentów oraz upomnianych kartkami zawodników.
5 - Karać zawodników, którzy mimo zakazów zwracają się w jakiejkolwiek sposób (tj. komentują decyzję lub przeklinają) do sędziego karą minutową lub czerwoną kartką.
6 – Po zakończeniu meczu podpisać protokół oraz wpisać przewinienia za jakie został ukarany kartkami zawodnik.
7 - Nie obowiązuje przepis o spalonych. Obowiązuje zakaz gry wślizgiem.
8 - Obowiązują przepisy do gry w piłkę nożną wraz z najnowszymi zmianami.
9 - Do obowiązków sędziego należy też dbanie o bezpieczeństwo zawodników oraz kibiców na i wokół boiska.
10 - Sędzia musi posiadać strój odróżniający się kolorem od koszulek zawodników obu drużyn.
11 - Uprawnienia sędziego do karania rozciągają się również na przewinienia popełnione w czasie gdy gra jest chwilowo przerwana lub gdy piłka jest poza grą.
12 - Sędzia ma obowiązek poinformować o końcu czasu regulaminowego i o przewidzianej ilości doliczonego czasu.
13 – Czas może być zatrzymany tylko i wyłącznie decyzją sędziego prowadzącego mecz i wyłącznie w skrajnych, enumeratywnie wyartykułowanych przypadkach, tj.:
a – poważnej kontuzji uniemożliwiającej zejścia zawodnika za linię boczną o własnych siłach,
b – ostatniej minuty meczu i stykowego wyniku, tj. jednej bramki różnicy,
c – zagubienia wszystkich dostępnych na meczu piłek,
d - rzutu wolnego w ostatniej minucie meczu.

14 – Mecz kończy sędzia, a początek pierwszego gwizdka przerywa grę. Co do zasady, upływ czasu gry na zegarze (0:00) jest przesłanką dla sędziego do zakończenia spotkania. Wyjątkiem jest sytuacja doliczenia czasu gry, po uprzednim poinformowaniu zawodników przez sędziego.

VII - KWESTIE SZCZEGÓŁOWE

1 - Na boisku drużyna może liczyć max. 6 osób (bramkarz + 5 zawodników z pola) lub w przypadku rozgrywek kobiecych max. 7 osób (bramkarka + 6 zawodniczek z pola)
2 - Czas gry 2 x 25 min. (rozgrywki ligowe weekendowe) przerwa trwa ok. 2 min. oraz 2 x 20 minut (rozgrywki ligowe w tygodniu) przerwa trwa ok. 2 min.
3 - Zmiany hokejowe (tj. liczba nieograniczona, zmiana musi się dokonać ze strony gdzie znajdują się zawodnicy rezerwowi, poza boiskiem).

VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 - W spornych sytuacjach oparciem są przepisy o grze w piłce nożnej, przepisy PZPN, Kodeks Cywilny oraz bezstronna decyzja „Ligowca”.
2 - Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie firmie „Ligowiec”.
3 - „Ligowiec” ma prawo wnosić do niniejszego regulaminu zmiany bez uprzedniego poinformowania.

 

 

 

 

PARTNERZY